Erasmus+

Erasmus+

Shkolla fillore Panajot Ginovski gjat vitit shkollore 2021-2022 kishte nderin te ishte pjese dhe me sukses ta mbaron Erasmus +projektin: We are different, we are respectful we are stronger with you Dyslexia, ku partner ishin Turqia, Greqia, Lituania dhe Maqedoni e Veriut, ku pjesemarres ishin mesimdhenes, perfaqesues nga sherbimi professional I shkollave si dhe udheheqes te istitucioneve ng ate gjitha shtetet.

Gjat ketij viti mesimdhenes nga shkolla jone vizituan shkolla fillore, institucione dhe shkolla speciale nga vendet partnere dhe u njoftuan me menyrat e punes me femijet me nevoja te veqanta gjegjesisht me Dislekisa.  Mesimdhenesit u pasuruan me njohuri, metoda dhe teknika te reja te punes .

OУ Панајот Гиновски учебната 2021-2022 имаше чест да учествува и со успех да го заврши Ерамсус + проектот: Ние сме различни, ние се почитуваме ние сме посилни со тебе Дислексиа, со партнери од Турција , Грција, Литванија, и Северна Македонија, кадешто имаше претставници од редот на наставници, стручни соработници и директори на инстритуции од сите држави. Во текот на оваа година, наставниците од нашето училиште посетија основни училишта, установи и специјални училишта од земјите партнери и се запознаа со начините на работа со децата со посебни потреби, односно дислексија. Наставниците се збогатија со нови знаења, методи и техники на работа